Alert Voor spoedeisende medische vragen bel tijdens kantoortijden u eigen huisarts. Buiten kantoortijden bel Phizi via: 020 - 2444 871

Kwaliteit en veiligheid

Dokters

Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke pijlers van het Phizi concept. Meer concreet betekent dit dat we streven naar:

  • Laagdrempelige zorg met korte wachttijden.
  • Hoge patiënttevredenheid.
  • Efficiënte werkwijze en communicatie tussen betrokken zorgverleners.
  • Doelmatige inzet van zorggelden.
  • Veilige en hygiënische werkomgeving voor patiënten en medewerkers.
  • Continue feedback.

Dit doen we onder andere door te werken volgens interne behandelprotocollen, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving en richtlijnen van de beroepsgroep. Daarnaast hebben we een kwaliteitssysteem ingericht dat ons in staat stelt om continu te leren, te evalueren en te kijken hoe het beter kan. Bijvoorbeeld door het meten van behandelresultaten en ervaringen van patiënten en samenwerkingspartners.


Onderzoek patiënttevredenheid

Standaard stellen we na afloop van de behandeling vier open vragen aan onze patiënten: Wat vond u goed? Wat zou de volgende keer beter moeten? Welk waarderingscijfer zou u ons geven en wilt u verder nog iets opmerken. Het gebruik van deze vragenlijst heeft inmiddels al geleid tot enkele verbeteringen, zoals een verbeterde bewegwijzering en betere telefonische bereikbaarheid. Van augustus t/m december 2022 waardeerden patiënten Phizi gemiddeld met een ruime 9[gv1] .

We hebben een onafhankelijke klachtenfunctionaris en we zijn aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie (zie onder “Contact”).

Jaarlijks laten we onze werkwijze en de behandelruimtes beoordelen door een externe infectiepreventiedeskundige.

We stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze samenwerkingspartners. Onze Phizi specialisten zijn medisch specialisten die tevens werkzaam zijn in regionale ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. We zien er op toe dat zij deelnemen aan kwaliteitsvisitaties, bij- en nascholingen en evaluaties over het eigen functioneren. We stimuleren ook dat zij hun kennis overdragen aan de huisartsen en doktersassistenten zodat we steeds beter vroegtijdig diagnoses kunnen stellen en zwaardere zorg kunnen voorkomen.

We laten ons bij ons kwaliteitsbeleid bijstaan door Lia Wildeman, adviseur van IHC De Zorgmakelaar. Lia houdt ons scherp om te voldoen aan nieuwe en veranderende wet- en regelgeving. Zij signaleert kansen en knelpunten en draagt bij aan risicobeheersing en bewaking van verbeteracties zodat wij onze kwaliteitsdoelen kunnen waarmaken.

Phizi is bereikbaar via telefoon 020 2444 871 of e-mailadres: info@phizi.nl